mahihaber O Yetkiler Aile Hekimlerinden Alındı - Mahihaber
HADİSLERDEN

O Yetkiler Aile Hekimlerinden Alındı


Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin tahlil ve tetkik yapma hakkını elinden aldı. Aile hekimine muayene olan hasta artık direkt hastaneye gidecek.

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­'nın Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­'ne gön­der­di­ği ya­zı­da ar­tık bir­çok tet­kik ve tah­lil ai­le he­kim­le­ri ta­ra­fın­dan is­te­ne­me­ye­cek. Ge­rek­çe ola­rak ‘La­bo­ra­tu­var Bil­gi Ya­zı­lım Sis­te­mi'n­de re­viz­yon ve ça­lış­ma­' gös­te­ril­di. Has­ta­lar bu ne­den­le ya­pı­la­cak tah­lil­ler için ai­le he­ki­min­den dev­let ve­ya özel has­ta­ne­ye sevk is­te­ye­cek.
Ye­ni uy­gu­la­may­la böb­rek has­ta­lık­la­rı, kalp, kanser, kemik has­ta­lık­la­rı, hi­per­tan­si­yon, sa­rı­lık, kan­sız­lık, he­pa­tit, de­mir ek­sik­li­ği, aler­ji ve ro­ma­tiz­ma­ya ka­dar bir­çok has­ta­lık­la­rın tet­ki­ki ai­le he­kim­le­ri ta­ra­fın­dan is­te­ne­me­ye­cek.

İS­TE­YEN­E İM­KAN SAĞ­LAN­MA­LI

Ai­le He­kim­le­ri Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Ge­nel Sek­re­te­ri Lüt­fi Ti­yek­li uy­gu­la­ma­yı eleş­tir­di. Ai­le he­kim­li­ği­nin her ba­kım­dan güç­len­di­ril­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ti­yek­li, “Ai­le he­kim­li­ği­nin güç­lü ola­bil­me­si için tet­kik, tah­lil vb. im­kan­la­rı­nın da güç­lü ol­ma­sı ge­re­kir. İs­te­yen ai­le he­kim­le­ri­ne bu im­kan­lar sağ­lan­ma­lı­dı­r” de­di.

İPTAL EDİLEN TETKİKLER

- Ürik asit (Hipertansiyon)
- Alkalen fosfataz (Siroz)
- Dehidrogenaz (Lenfoma)
- Kreatin (Kalp krizi)
- Fosfor (Karaciğer, tiroid)
- Kalsiyum (Kemik hastalığı)
- Magnezyum (Bağırsak)
- Sodyum (Diyabet)
- Potasyum (Hipertansiyon)
- Vitamin B12 (Demir eksikliği)
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder