mahihaber Zamanımızda Müctehid Yoktur - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Zamanımızda Müctehid Yoktur1. Zamanımızda ictihad yapabilecek dereceye yükselmiş icazetli din alimi ve fakih yoktur.

2. Binaenaleyh, müctehid tabakasında olmayanların yaptıkları bütün ictihadlar geçersizdir ve bâtıldır.

3. İcazetli Sünnî ulema ve fukaha elbette fetva verebilir ama icazeti olmayan bid’atçilerin, reformcuların ve modernistlerin verdikleri fetvalara itibar edilmez.

4. Mevrid-i nasta ictihada mesağ yoktur.
5. Kesin bir helali haram, kesin bir haramı helal gösteren ictihad ve fetvalar küfre yol açar.

6. Kadere iman İslamın zaruriyatındandır. Kaderi inkar eden küfre düşer.

7. Tesettür-i nisvan zaruriyattandır. Tesettür Kur’an Sünnet ve icmâ ile sabit bir farzdır. İslamda tesettür yoktur diyenler kesin bir farzı inkar etmiş olur.

8. İcazetli, vazifeli, salahiyetli müftünün fetvası, bu fetvanın yine vazifeli ve salahiyetli kadı tarafından hükme bağlanması, bu hükmün Şûra-i Ulema ve bilahare İmam-ı Kebir tarafından tasdiki olmadan hiç kimse, isim verilecek kafir ve mürted ilan edilemez.

9. Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinde dört hak fıkıh mezhebi vardır. Beşinci hak mezheb yoktur. Mutezile mezhebi sapık bir mezheptir. Mezhepsizlik İslam dinini ve şeriatını tehdit eden en tehlikeli bid’attir.

10. Telfik-i mezahib büyük bir bid’attir ve mezheplerin kolaylıklarla ilgili hükümlerini bir arkaya getirmek dini oyuncak etmektir.

11. Mütevatir ve sahih hadisler de bir tür vahiydir. Sünneti inkar, tahkir, tezyif, tahfif eden küfre düşer.

12. Zina büyük günahtır ve yapanlara had cezaları uygulanır. Zinanın büyük günah ve suç olduğunu inkar eden kafir olur.

13. Riba ( Faiz ) kesin bir haramdır.

14. Küfrü ve kafirleri beğenmek, onları dost ve velî edinmek haramdır.

15. Tevhid inancı ile Teslis inancı esasta birdir demek küfürdür.

16. Allahü Teala kemal sıfatlarla sıfatlı olup noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah sonradan yaratılmış şeylerin hiçbirine benzemez. Allahı havadise benzetenler sapıktır. Allahı iki çehreli bir Roma putuna benzetenler Tevhid inancından çıkmış olur.

17. Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Hâtemürrüsul olduğunu, risaletini, getirdiği Kitabı, Dini ve Şeriatı inkar edenler kafir olur.

18. Din ile dünya ayrı değildir. Din ruhanîdir, bir vicdan işidir, dünyaya karışamaz diyenler dinden çıkar.

19. Bütün mü’minler tek bir Ümmettir. Ümmeti inkar edenler sapıktır.

20. Kur’andan, Sünnetten ve Şeriat-ı Garra-i Ahmediyyeden başka yol arayanlar dalalettedir.

21. İslamın dışında da hak ibrahimî dinler vardır inancına sahip olanlar, İslamı red ve inkar edenleri de ehl-i necat ve ehl-i Cennet kabul edenler sapıktır ve çok yanlış yoldadır.

22. Kur’andaki 300 küsur kesin hükümlü ayet bugün geçerli değildir, onlar tarihseldir itikadına sahip olanlar imana ve Kur’ana aykırı bir söz etmişlerdir.

23. Afganî, Abduh, Reşid Rıza, Fazlurrahman, Şeriati ve benzerleri din alimi, fakih, müctehid ve imam=önder değildir.

24. Şazz görüşler icmanın yerini tutamaz.

25. İcazeti olmayan kimseler din alimi, fakih, müftü, mürşid ve şeyh olamaz.

26. İslamî bilgiler Kur’an tercüme meal ve tefsirlerinden değil, muteber ve güvenilir ilmihal, akaid, ahlak ve diğer din kitaplarından öğrenilir.

27. Peygamberimizin sahih ve mütevatir hadislerine dayanan icmayı inkar eden sapıktır, bid’atçidir.

28. Kadınlar camiye gelebilir ve kendilerine ayrılan yerlerde namaz kılabilir ama efdal olan, evlerinde kılmalarıdır.

29. İslam kesinlikle kadınları aşağılamaz. Tam aksine yüceltir. Kur’andaki, kadınların mirası ve şahitliği ile kesin hükümlü ayetlerini inkar edenler dinden çıkar.

30. Din ve dünya ayrıdır diyenler dinden çıkar.

Mehmet Şevki Eygi - 22 Mart 2013 - Milli Gazete
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder