HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Diyanet Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığından;

Başkanlığımız taşra teşkilatı Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezlerinde Kur’an-ı Kerim
derslerini okutmak üzere aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav
sonucuna göre kurum içi naklen “Öğretmen (Kur’an-ı Kerim) ” alınacaktır.

MUNHAL KADROLARIN BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ

Taşra Teşkilatı (Eğitim Merkezleri) Öğretmen (Kur’an-ı Kerim) EÖHS 25

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
5. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
6. Başkanlığımızca düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olmak veya bu alanlarda
yetkinliği Başkanlığımızca tespit edilmiş olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı
bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/Eğitim merkezi müdürlüklerine
başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik
görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü
şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
1. Başvurular 16.05.2018 (saat 08:30) - 30.05.2018 (saat 16:30) tarihlerinde alınacaktır.
2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa
YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu olduğunu veya bu alanlarda yetkinliğinin
Başkanlıkça tespit edildiğini gösterir belge,
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
5. Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
6. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
7. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime
teslim edilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI
1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim, (60 puan)
b) Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam), (40 puan)
3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
4. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
6. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınav, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlanmak üzere öncelikle sınav puanı dikkate
alınacaktır. Sınav puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürenin de
eşit olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
4. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl,
diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
 Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz