mahihaber Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personele izin müjdesi. - Mahihaber
HADİSLERDEN

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sözleşmeli personele izin müjdesi.
Bakanlar Kurulu kararıyla sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirilirken, mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1,5 saat olan süt izni 3 saate çıkarıldı..

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 21.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Sözleşmeli personelin izin haklarında değişiklik oldu.

2018/11809 karar sayılı değişiklik 21.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanırken yapılan değişiklikler içerisinde izin hakları da yer aldı. Örneğin sözleşmeli personelin evlilik izin süresi 3 gün idi son yapılan değişiklikle birlikte evlilik izin süresi 7 güne çıkartıldı.

Sözleşmeli personel esaslarında değişiklik ile birlikte sözleşmeli kamu personellerinin mazeret izinlerinde iyileştirilmeye gidildiği görüldü. 

Doğum izni, süt izni, evlilik izni, ölüm izni, yıllık izin ve mazeret izinlerinde düzenlemeler yapıldı.

“Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.”

Sözleşmeli süt izni;

“Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.”

Sözleşmelilerin mazeret izin çeşitlerinde yapılan değişiklik;

“Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunu evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilir”

10 günlük mazeret izin hakkı;

“Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.”

Evlat edinme izin hakkı;

“Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.”

Bakmakla yükümlü olunan durumlarda izin hakkı;

“Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.”

21 Haziran 2018 değişiklikleri ile birlikte kadrolu ile sözleşmeli arasındaki izin farklılıkları azaltılmış oldu. Ancak tamamen aynı duruma gelmemiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar için Tıklayınız

Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder