mahihaber Bir Bu Adam Eksikti.. Sapkınlar Tamam Oldu [videohaber] - Mahihaber
HADİSLERDEN

Bir Bu Adam Eksikti.. Sapkınlar Tamam Oldu [videohaber]
Kimdir, necidir, nasıl peydahlandı bilmiyoruz.

Araştırma yaparken önümüze çıkan bir video ve devamında aynı videonun sözleri yazılı makaleye ulaşmak nasıl bulduk, nasıl göründü pek anlayamadık.

Ama karşımıza çıktı.Bir an önümüze çıktı.Dinledik.Al sana bir din sapığı daha dedik.

Adam 1400 yıldır Türkçesi ile "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" diye okuduğumuz "Bismillahirrahmanirrahim" kelime-i kutsaliyeti almış evirmiş çevirmiş, Nasreddin Hoca'nın leyleği kuşa benzetme durumuna soktuğu gibi bu adam de bir "lahi" tutturmuş konuşup duruyor.

Diyor ki " Namaz Allaha değil lahi'ye kılınıyor!"imiş.

Deli olmamak işten bile değil.. Nereden bulursunuz. Nasıl akledersiniz. Anlamak mümkün değil.

Bize adı falan lazım olmadığı gibi söylediği sözleri öncelikle umursamadık.

Güldük, geçtik. Sonra düşündük.

Ya safın biri kalkar da bu adama koyun  misali takılırsa..

Vay başımıza gelene ..

Videodan dinleyebilecğiniz gibi yaşı 70 lerde görülen bu vatandaş besmeleyi kırk kılığa sokuyor.

Neymiş mesele. "Bismillahirrahmanirrahim" kelimesinde bulunan "lahi"."Boş şeyler ile kendini meşgul ederek eğlendiren adam".demekmiş.

Evet, salt "lahi" kelimesini ele alırsanız osmanlıca kelime olan lahi'nin anlamı böyle.

Ama Besmelede lahi yok ki.

Varmış gibi görünen lahi "Allah" lafzı celalidir"

Bunu nasıl kalkar da Arapça okunan bir kelimeden cımbızla çeker ve Osmanlıca anlam yüklersin, be gafil.

Adam üşenmemiş, site açmış, sosyal medyuada sayfa açmış.Video yapmış. Dağıtım yapıyor.

Sadece bununla yetinmiyor, uydurmacısına ne kadar ayet bulduysa resmen dalga geçiyor.

Sitesinin adresi yedikulemescidi.com...

Sitedeki yazıları okudukça insan imanını kaybeder.

O şahsın kendi söylediklerine geçmeden önce bu bir ayağı çukurda olan vatandaşa işin doğrusunu açıklayalım. Sonra onu dinleriz.

Lafz-ı Celâle "Allah"

"Allah’ kelimesi içinde had ve sınırı olmayan O (c.c.)’nun zatını, sıfatlarını, fiilleri ile bütün esmasını da ihtivâ eden câmi bir özel isimdir.

Dolayısıyla "Allah" denildiğinde akla kuşatılamayan bütün sıfatları ile birlikte bir Allah anlayışı çıkmakta. "Bütün esma-i hüsnanın ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliyeye Lâfza-i Celâl olan 'Allah' bil’iltizam delalet eder. 

Sair ism-i haslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar, müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzum-u beyyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Amma Lâfza-i Celâl bil-mutabakat Zât-ı Akdes’e delalet eder. Zât-ı Akdes ile sıfat-ı kemaliye arasında lüzum-u beyyin olduğundan sıfatlara da bil-iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet ünvanı sıfât-ı kemaliyeyi istilzam etmesi, ism-i has olan “Allah”ın da o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor. Ve keza “Allah” kelimesi de nefiyden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. Binaenaleyh “Lâ ilahe illallah” kelâmı, esma-i hüsnanın adedince kelâmları tazammun ediyor. Bu itibarla, şu kelime-i tevhid kelâmı, delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelâm iken bin kelâm oluyor. ‘Lâ Hâlıka illallah’, “Lâ Fâtıra, Lâ Râzıka, Lâ Kayyume illallah” gibi... 

Binaenaleyh terakki etmiş olan zâkir bir zât, bu kelâmı söylerken içindeki binlerce kelâmları söylemiş oluyor.7’ Yoksa örneğin "Tanrı" kelimesi bu manaları kuşatan kapsayıcı bir kelime olamaz. 

Allah Lafz-ı Celâle Kur’ân-ı Kerîm’de yaklaşık iki bin yedi yüz kez kendi anlamında zikredilmiştir.

Allah Lafz-ı Celâlenin kelime biçimlerinin yapısını inceleyen morfoloji açısından en dikkat çekici özelliği kelimeyi oluşturan harflerinin her birisinin eksilmesi durumunda dahi yine "Allah" anlamı veriyor olmasıdır. kelimesinin başındaki "elif" kaldırıldığında yine "Allah’ anlamı verecek olan "lillah" lafzı kalır. kelimesin başındaki "lam" harfi kaldırılacak olursa yine "Allah" anlamı verecek olan "leh" kalır. kelimesin başındaki "lam’ harfi kaldırılacak olursa "hu/huve" kalır ki Zât-ı Ecell-i A’lâ’ya has bir ünvân olan "Allah" demektir. harfi aynı zamanda İsm-i A’zâm arasında sayılmaktadır.
Etimolojik açıdan değerlendirecek olursak, Allah Lafz-ı Celâlesinin kökü ile ilgili birkaç görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan ilki bu kelimenin herhangi bir kelimeden türetilmeden aynen kullanıldığı ve Allahu Teâla hakkında özel bir isim olduğudur. Halil b. Ahmed (ö. 170/786) "Allah" lafzının Allahu Teâlâ’ya has bir isim olduğu konusunda ittifak ettiğini söyler.

Allah isminin türetilmiş bir isim olduğunu söyleyenler ise farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir görüşe göre bu kelime "ilâh’ kelimesinden türemiş olup (elehe-ye’lehu) fiilinden gelir. Bu fiilin anlamı teabbüd etmek, kulluk etmek demektir9.
(elehe-ye’lehu) maddesinin yani "Sakin oldum kemâle erdim" gibi anlamları da vardır. Bu anlam çerçevesinde insanın kâinatın hercü mercliği içinde sığınacağı ve sükûnete ulaşacağı tek melcenin Allah (c.c) olduğu hakikati yatmaktadır.
Diğer bir görüşe göre bu kelime (elihe-ye’lehu) yani hayret ve şaşkınlık içinde kalmak, gönülden bağlanıp sığınmak anlamına gelmektedir10. Zira kul Rabbinin esmâsı, sıfatları ve azameti karşısında hayretler içinde kalır.
Lafz-ı Celâlin yine aşk ve vecd karşısında hayret, şaşkınlık ve aklın gitmesi anlamı ihtivâ eden kelimesinden geldiği de söylenmiştir11. Bu itibarla hayret makamına işaret eder.
(velehe) kelimesinin yani "çocuk annesine sığındı" manası da vardır12. Bu itibarla da Allahu Teâla kendisine sığınılacak ve ilticâ edilecek yegâne Zât’tır.
Lafz-ı Celâle ile alakalı olduğu söylenilen bir diğer kelime de (lâhe-yelûhu), yani "serâb oldu, gizlendi, duyu idrakinin ötesinde kaldı" demektir13.
(lâhe-yelûhu) maddesinin "irtifa etti, yükseldi" anlamı da vardır14. Güneşe de yüksekliğinden dolayı denilmiştir. Bu itibarla da Allahu Teâla yücelerin yücesi en âli olandır. Aynı zamanda kendisine şirk koşulmaktan da her dâim münezzeh, muallâ ve müteâldir. Bu itibarla Allahu Teâla dünya hayatında mahlukatından gizli olan en Zâhir’dir. O’nu gözler ihata edemez, Ancak O her şeyi görür, gözetir. Gözler O Mevcûdu görmek ve ihâta edebilmek için maddeden tecerrüd etmek, dünya hayatının kaydından çıkması gerekir.
Yukarıda zikrettiğimiz anlamlar çerçevesinde Lafz-ı Celâle teabbüd etmek, kulluk etmek, insanın kainatın hercü mercliği içinde sığınacağı ve sükûnete ulaşacağı tek melcenin Allah (c.c) olduğu, Rabbinin esmâsı, sıfatları ve azameti karşısında hayretler içinde kaldığı, gönülden bağlanıp sığınıldığı, O’na olan aşk ve vecd karşısında hayret, şaşkınlık ile aklın kalmadığı, duyu idrakinin ötesinde kalan, dünya hayatında mahlukatından gizli en Zâhir olan, yücelerin yücesi, en âli olan, kendisine şirk koşulmaktan da her dâim münezzeh, muallâ ve müteâl olandır."  (http://islam-kuran-hadis.blogspot.com'den alınmıştrı)

Yani,

"Bir sözcüğün ne anlama geldiğini anlayabilmek için öncelikle o sözcüğün aslını araştırmak, metot olarak takip edilecek ilk ve en önemli aşamadır. Bu çalışmada besmelenin öncelikle etimolojik açıdan yapısı ve anlamı araştırılmakta, ardından da önemi gözler önüne serilmektedir."

Yukarıda alıntıladığımız "Besmele"deki Allah lafzı celalinin ne olduğunu , nasıl yazıldığını, nasıl telafuz edildiğini bilmeden iftira atan, kelimenin anlamını hayasızca değiştiren o şahsa, onun gibi düşünenlere bu izahı yaptıktan sonra "lahi" kelimesindeki benzetmesiyle sapkın yeni yetme din düşmanının döktürdüğü sözleri dinleyelim.
"Yeryüzünde bütün Müslümanlar Lahi ile başlıyor namaza Lahi ile de bitiriyor ya! Diyor “bismillahirrahmanirrahim” Rahman ve Rahim olan diyor Lahi’nin ismi ile başlarım diyor. “Elhamdulillahi…” diyor gidiyor. Lahi’ye hamd ederim diyor Lahi’ye. Allah’a değil. Allah yok ki orada Allah yok! Ne besmelede ne orada Allah yok. “Bi İsmi Allahi” demiyor; “bismillahi” diyor ya!

Hele alimler kürsüye otururdu dinlerdim. Benimde hoşuma giderdi nefsimin ha! sohbetinin vaazının arasında bilhassa da Cuma vaazlarında, bayram vaazlarında şimdi mevzusu ile ilgili bir ayet okuyacak… “Estağzubillah bismillah…” ayet okurdu. Hala öyle yapıyorlar lan hala öyle yapıyorlar hala. “Estağzubillah bismillah” diye ayeti okuyor. Lahi ilen başlıyor belki de Lahi ilen de bitirecek ayeti. Bak namaza Lahi ile başladı.

Namaz bitti. Miraçtan çıkacak müslüman şimdi çıkıyor miraçtan çıkacak müslüman: “Esselamu aleykum ve rahmetullahi, Esselamu aleykum ve rahmetullahi” diyor ki; “ben miraçtan geliyorum haberiniz olsun size Allah’ın selamını, merhametini, keremini, bereketini getirdim ey ervah!” yani nebilerin, velilerin gelmiş geçmiş müslümanların ruhları ve hayatta olanların ruhaniyyetleri size selam getirdim diyorsunuz. Kimin selamını, rahmetini, bereketini? Lahi’nin. Biraçın bakın şu lugatı gardaşım ya bir bakın. Dapdaracık sözlüklerde bile var lahi’nin manası ya. Lah’da desen lahi oluyor; lahi’de desen lahi oluyor.

Lahi: Boş şeyler ile kendini meşgul ederek eğlendiren adam.

(Sonundaki) “i” yi kaldırıp Lah dedin mi ne oluyor: Boş şeyler, lüzumsuz şeyler, ğafillere has, akılsızlara has, kafasızlara has şeyler lah.

“Lahi” o şeyleri alıp kabul eden adam. Lahiye veyahut da lahiyetun onun dişisi.

İmam emmi şimdi “iza cae”yi okuyor uşak: “İza cae nasrullahi ve elfethu ve raeytennese yedhuluna fi dinillahi efvacen…” diyor mubarek ona da hocası öyle öğretmiş. Gavaidu’l arabiyyan, lisanu’l jön arabiyyan öğretmiş, harf-i meddi tavsiye-i ceddi öğretmiş.

Diyor ki; lahi’nin nusratı vaki olacak, lahi nusrat edecek, nusrat buyuracak insanlar ve cinler fevç fevç yani bölük bölük lahi’nin dinine girecekler lahi’nin. O lahi emmice vardı ya uşak “Boş şeyler ile kendini meşgul ederek eğlendiren adam, başsız adam, kafasız adam, akılsız” yani beynini kullanmayan adam ya nefsini. kafadan, baştan kasıt ne biliyor musunuz? Nefsini, nefis iki kaşımızın ortasında nefsin makamı. Pis nefisli adam diyor, akılsız adam, ğafil adam lahi’nin manası o"

Dine saldırı şeklinde algıladığımız yazıların kaynak sitesine baktığımızda bir de şu uyarıyı yapmışlar ki, sormayın gitsin

" Biz kimseyi tekfir etmiyoruz. Müslümanlar bilerek veya bilmeyerek şirke düşmesin diye Allah(c.c.) için çabalıyoruz. Allah(c.c.) kimseyi bilmediği ile mükellef tutmuyor. Tecvid hakkında yaptığımız yayınlarımızda, bilerek amel edildiğindeki tehlikeye dikkat çekiyoruz.

Allah(c.c.) için yaptığımız yayınlardan tek beklentimiz Müslümanların “Allah” ismini dosdoğru okumalarıdır. Başka bir gayemiz yoktur.

Bizi kamuoyunda refüze etmeye uğraşıyorlar. Tebliğimizi geçersiz kılmaya uğraşıyorlar. Ey Müslümanlar kardeşim uyanın. Bizi sahapsız bırakmayın. Siz sahapsız bırakırsanız bozuk fırkalar sahap çıkıyor ve bu hakikatleri farklı alanlarda kullanıyorlar."

******

Aman Dikkat, İslama saldırılar insan var olduğu sürece kıyamete kadar sürecektir. Uyanık olalım.

Mahihaber / Arge servisi

Google Plus'da Paylaş

1 yorum:

  1. Mahi haber editörü Asım bey.Bu video daki Zat, Allah diyelim diyor!Allahın o muhtemeşem ismine lah ve lahi demememiz gerektiğini delilleriyle açıklamış.
    Sizin yazdığınız ifadelerde bir delil göremedim ben. Bu videodaki sohbette bulunan adama bence doğru söylüyor.

    YanıtlaSil