mahihaber Yatsı Namazı Tesbihatı - Mahihaber
HADİSLERDEN

Yatsı Namazı TesbihatıYatsı Namazı Tesbihatı

(DİKKAT ! HANEFİ MEZHEBİNDE OLANLAR FARZ NAMAZDAN SONRA SADECE "Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram" DER BAŞKA BİR ŞEY OKUMADAN VE DÜNYA KELAMI ETMEDEN SÜNNETE DURUR. ŞAFİİLER BU SAYFADA YAZDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDER. BU DUALAR NAMAZLAR BİTTİKTEN SONRA HANEFİLERCE YAPILABİLİR )

Yatsının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“5 defa Esteğfirullah denir ve sonrasında... Allahumme entesselâmu ve minkesselâm, tebârekte yâ zelcelâli velikram”

denilerek şu duâ okunur:

SALÂTEN TÜNCÎNÂ DUÂSI

“Allahumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncina biha min cemîil ahvâli vel âfât, ve takdilena biha cemîel hâcat, ve tutahhirunâ biha min cemîis seyyiât, ve terfeuna biha indeke âledderecât, ve tubelliğuna biha aksel ğâyat, min cemiil hayrat fil hayati ve bâdel memat, birahmetika yâ erhamerrahimin, bi hurmeti Habibike yâ erhamerrahimin, bi hurmeti cemiil enbiya-i vel evliya-i pîri pîran, pîri âzam ya Erhamerrahimin âmin, ve selâmun âlel murselin velhamdulillahi rabbil âlemin …” denilir, eller yüze sürülüp indirilir.

Vitir namazını kılındıktan sonra,

“Subhânallahi velhamdulillâhi ve lâilâhe illallahu vallahu ekber, ve lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil aliyyil azîm”

denilir ve ÂYETÜ’L-KÜRSÎ okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,m,

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun velâ nevm. Lehu mâ fissemâvâti vemâ fi’l-ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe, vesia kursiyyuhu’s-semâvâti ve’l-ard. Velâ yeuduhû hıfzuhumâ vehuve’l-âliyyu’l-azîm”

Subhanellah (33 kere)

Elhamdulillah (33 kere)

Allahuekber (33 kere)

“Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Vehuve hayyullezî lâyemut, biyedihil hayr ve huve alâ kulli şey’in kadîr ve ileyhi’l-mesîr” denilip duâ edilir.

Duâdan sonraki tesbihâta devam edilir:

Fağlem ennehû ( 1 defa )

Lâ ilâhe illallah (33 defa )

Muhammedu’r-resûlullahi sallallâhu teâlâ aleyhi vesellem. (1 defa)

Tesbihâttaki sâlât ü selâmlar okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

İnnellahe ve melâiketehû yusellûne ale'n-nebiy. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ.

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesîrâ..

Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Biadedi kulli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesirân kesîrâ.

Salli vesellim yâ Rabbi alâ habîbike Muhammedin ve alâ cemîi’l-enbiyâi ve’l evliya-i ve’l murselîn ve alâ âli kullin ve sahbi kullin ecmaîn. Âmin ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-âlemin.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Resûlallah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ Habîballah.

Elfu elfi salâtin ve elfu elfi selâmin aleyke yâ emîne vahyillâh.

Allahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî biadedi evrakı’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr ve katarâti’l-emtâr, vağfirlenâ verhamnâ veltufbinâ vebi üstâdinâ ve meşâyîhina (radıyallâhu anhüm) ve vâlideynâ ve ihvânena vebi talebeti Kur'an-ı-sadıkîne yâ ilâhenâ bikulli salâtin minhâ şehadeten.. eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden Resûlullahi Sallallahu Aleyhi Tealâ Vesellem.

5. DUÂ-İ İSM-İ ÂZAM okunur:

(Soldan sağa satır satır okuyunuz.)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Yâ Cemîl yâ Allah

Yâ Karîb yâ Allah

Yâ Mucîb yâ Allah

Yâ Habîb yâ Allah

Yâ Raûf yâ Allah

Yâ Atûf yâ Allah

Yâ Ma’ruf yâ Allah

Yâ Latîf yâ Allah

Yâ Azîm yâ Allah

Yâ Hannân yâ Allah

Yâ Mennân yâ Allah

Yâ Deyyân yâ Allah

Yâ Sübhan yâ Allah

Yâ Emân yâ Allah

Yâ Bürhân yâ Allah

Yâ Sultân yâ Allah

Yâ Müsteânyâ Allah

Yâ Muhsin yâ Allah

Yâ Müteâl yâ Allah

Yâ Rahmân yâ Allah

Yâ Rahîm yâ Allah

Yâ Kerîm yâ Allah

Yâ Mecîd yâ Allah

Yâ Ferd yâ Allah

Yâ Vitr yâ Allah

Yâ Ehad yâ Allah

Yâ Samed yâ Allah

Yâ Mahmûd yâ Allah

Yâ Sâdıka’l-Va’di yâ Allah

Yâ Aliyy yâ Allah

Yâ Ganiyy yâ Allah

Yâ Şâfî yâ Allah

Yâ Kâfî yâ Allah

Yâ Muâfî yâ Allah

Yâ Bâkî yâ Allah

Yâ Hâdî yâ Allah

Yâ Kàdir yâ Allah

Yâ Sâtir yâ Allah

Yâ Kàhhâr yâ Allah

Yâ Cebbâr yâ Allah

Yâ Ğaffâr yâ Allah

Yâ Fettâh yâ Allah

Celle celâluhu ve âmme nevâvuhû velâ ilâhe ğâyruh.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

“Yâ Rabbe’s-semâvâti Ve’l-ardı, yâ ze’l-Celâli ve’l-İkrâm. Nes’eluke bihakkı hâzihi’l-esmâi kullehâ entusalli-ye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terehamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdüm mecîd, birahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve’l-hamdülillâhi Rabb’l-alemîn.”

Bakara Sûresi’nin 285-286. Âyetleri (Âmenerresûlü) okunarak namaz bitirilir.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

“Âmene’r-resûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihî ve’l-mu'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kütubihî ve rusulih. Lâ nuferriku beyne ehâdin mir rusulih. Ve kàlû semi'na ve ata'nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-mesîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tuâhiznâ in nesînâ ev ahta'nâ. Rabbenâ velâ tehmil aleynâ isren kema hameltehu âlellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkete lenâ bih. Va'fu annâ, vağfirlenâ, verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ âlel kavmil kâfirîn.”
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder