Mahihaber - Dini Haberler - Diyanet Haberleri

Vekaletle Kurban Nasıl Kestirilir. Vekaletin hükmü, Kurumlara Kurban vekaleti,

Kurumlar vekil olacak kişiyi önceden belirlemek , kurbanlıkları da önceden almak zorundadır.

2017-08-29 18:50:32
Vekaletle Kurban Nasıl Kestirilir. Vekaletin hükmü, Kurumlara Kurban vekaleti,

Son zamanlarda moda olan haliyle dernek,vakıf, market, avm, kurum gibi tüzel kişiliklerin yaptığı kampanyalar apartmanlaşan, betonlaşan ve devletin zorunlu kıldığı çerçeveler içerisinde zor hale gelen kurban kesimlerini tercih edilmek zorunda kalınmaktadır. 

Artık sms,banka havalesi, kredi kartları, e-ticaret yoluyla Müslümanlar kurban kesim işlerini tüzel kişiler vasıtasıyla yerine getirmeye çalışıyor. Büyük bir pazarın oluşmasına bağlı olan etkenler betonlaşma ve devletin "şöyle yaparsan, böyle yaparsan cezayı yersin" gibi korkutucu, ürkütücü, tedirgin edici yasaklar getirmesi yüzünden olmaktadır.

Ve haklı olarak çaresiz kalan Müslüman "verdim gitti, söyledim oldu, gönderdim hallettiler" gibi sözlerle koltuğuna dayanıp, çayını yudumlarken bilmem nerelerde kurbanının kesildiğini düşünerek güya İslami emri, Allah c.c "Kurban kes " emrini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. ( Bu nasıl huzursa)

Oysa başta devlet olmak üzere bir zul haline getirilen kurban kesme işinin görülmedik, bilinmedik, nerede, nasıl ne şekilde kesildiği / kesilmediği belli olmayan yollara Müslümanların yönlendirilmesi adeta "din oysa oyun budur" tarzı şekle dönmektedir.

Vekil tanıdık olmadıkça güven olayı baştan ölüyor. Kurbanlıkları baştan almayan şirketin para topladıktan sonra kurbanlık alması ne kadar yanlış ise toplanan paralarla küçük ya da büyük hangi hayvanın kesildiğini bilmeyenin "kurban kestirdim" düşüncesi de o kadar yanlıştır.

Aşağıda muhtelif kaynaklardan derlediğimiz kurbanda vekalet yazılarını dikkatli okursanız kurum,dernek,vakıf,marketlerin keseceği kurbanların sahih olmaması için pek çok neden vardır.

Terlemeyen kazancın keyfini alamaz, derler. Yılda bir kez Allahın c.c canına karşılık bedel olarak istediği ve kalplerdeki duyguya, inanca, imana değer verdiği kurban için terlememek Yaradan'a saygısızlık, Yaradan'ı hiçe saymak, "yaptım oldu" düşüncesiylşe Alalh'a c.c olan sadakatin yalan olduğunu ortaya koymektır. 

İslam İmparatorluğunun, İslam devletinin, islam aleminin, kainatın efendisinin (asm) bizzat kesitği hatta kızı Fatıma annemize "Kurbanının başına geç" emrini verdiğini unutup havale,sms vs ile kurban vazifesini yerine getirmek hafifliği ne derece örtüşür.

Bir çok yazımızda yazdık. Kurbanın kurban olması için aranızda duygusal bir iletişim, ruhi bir tanıklık lazımdır.

İşte islam alimlerini konu hakkında yazdıkları. Koyu olarak işaret ettikelrlimizin üzerinde düşünülmesini tavsiye ederiz.

mahihaber.com 

****

Vekalet, İslam'da Vekalet, Kurban Vekaleti, Kurban Kesmek için vekalet

Korumak, kifayet, sorumluluğunu yüklenmek, itimat, gözetmek, teslim, işi birisine vermek. Istılahta: Bir kimsenin bizzat kendisinin de yapabileceği muamelattan olan bir işi yapması için bir başkasını yetkili kılması karşılığında kullanılan bir tabirdir. Mesela bir kimsenin bizzat kendisinin satabileceği bir malı satması için bir başkasını yetkili kılması bir vekâlettir. Mecellede bu akit: "Bir kimse işini başkasına tefviz etmek ve o işte onu kendi yerine ikame eylemektir" şeklinde tarif edilmiştir (Mecelle, madde, 1449).

Kendisine başkası tarafından bir işi yapması için yetki verilen kişiye vekil, bu yetkiyi veren kişiye müvekkil, vekil edilen kişinin yapacağı tasarrufa müvekkeltın bih, yetki verme olayına tevkil denilir (Ali Haydar, Dureru'l Hükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm, Istanbul,1330 III, 790; Hacı Reşit Paşa, Rulıu'l-Mecelle VII, 2; Ö. N. Bilmen, Hukuku İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhıyye Kamusu, VI, 309).

Vekâlet İslâmiyetin caiz gördüğü bir akittir. Bu akdin meşrûiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Nisa sûresinin 35. ve Kehf sûresinin 19. âyetleri vekâletin meşruyetinin Kur'ân'daki delilidir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in kurban almak için Hakîm b. Hizâm'ı ve zekat toplamaları için bir takım memurları vekil tayin etmesi de Sünnetten delildir. Ayrıca vekâletin caiz olduğunda İslâm uleması ittifak halindedir (İbn Kudâme, V, 79). Ayrıca akıl da bu akdin meşru olmasını gerektirir. Çünkü herkes her işini bizzat kendisi yapamayabilir. Dolayısıyla o işi yâptırmak için bir başkasına yetki vermek ihtiyacındadır.

İbadetlerin ifası konusunda vekâletin caiz olup olmayacağı, ibadetin cinsine göre değişir. Bilindiği gibi ibadetler, bedenî, malî ve hem bedenî hem malî olmak üzere üç çeşittir. Namaz, oruç gibi sırf bedenî olan ibadetlerde vekâlet caiz değildir. Zekât vermek, kurban kesmek gibi sırf malî olan ibadetlerde vekâlet caizdir. Yani bir kimse malının zekâtını bizzat kendisi verebileceği gibi bir başkası eliyle de verebilir. Hac gibi hem bedenî hem de malî olan ibadetlerde ise vekâletin cevazı, müvekkilin durumuna bağlıdır. (İbn Kudame, a.g.e., V, 202 vd)

Kurban Kesmek İçin Vekâlet Vermek

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, kurbanı mümkünse sahibinin kesmesi daha faziletlidir. Fakat vekâlet vermek de caizdir. Bir kimse bir başkasını kendi yerine kurbanını kesmesi için sözle, mektupla veya telefon gibi vasıtalarla vekil tayin edebilir. "Benim yerime al ve benim yerime kes" denildiğinde, vekil tayin edilen kimse, kurbanı alır ve o kimse adına keser. Nitekim Hz. Ali (r.a) Hz. Peygamber (sav)'e vekâleten onun kurbanını kesmiştir. 

Kurban kesmenin vakti; Hanefi mezhebine göre, kurban kesme zamanı; bayramın birinci günü tan yerinin ağarması ile başlar, üçüncü gün güneş batmadan az önceki zamana kadar devam eder. (Asrımız Meselelerine Fetvalar, Reyhanî Yayınları)

Yardım kuruluşuna, derneğe, vakfa ve bir şahsa vekâletle kurban kestirmenin hükmü nedir?

Kişinin bir şahsa vekâlet verebileceği gibi, dernek, vakıf veyahut vekâletle kurban kesen, güvendiği herhangi bir kuruma da verebilir. Doğrusu, bir kimseye sözlü vekâlet verecek ise şu lafızları kullanması daha uygun olur: “ Kurbanımı kesmeye ve kestirmeye seni vekil tayin ediyorum”. 
Bu şekilde vekil verdiği kişi gereken durumlarda üçüncü şahsa rahatça vekâlet verebilir. 

SÖZLÜ VEKALET NASIL VERİLİR?

Vekâlet sözlü de, yazılı da olabilir. Sözlü olarak, kişi, bir başkasına “seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim” der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

YAZILI VEKALET NASIL VERİLİR?

Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına “belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine” dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir. Günümüzde yazılı yolla vekâlete, umumiyetle kurumların düzenledikleri kurban organizasyonlarında başvurulmaktadır. Burada önemli olan husus, vekil tayin edilen kimsenin belli birisi olmasıdır. Bu yüzden, kurban organizasyonu yapan kuruluşların, vekâlet işlerini yürütürken, belli bir kimseyi görevlendirmeleri gerekir. Bu görevli kimse de, vekâletini aldığı kişilerin kurbanlarını kesme, kestirme görevini bizzat takip etmeli, yeni vekil tayini gerekiyorsa bunları da titizlikle yerine getirmelidir.

KURBAN VEKALETİ

Ayrıca vekâletle kurban kestirecek kişi şayet istiyorsa, kurban kesiminin yanı sıra, alım işlemleri de vekâlete dâhil edilebilir. Bu durumda kişi, vekile “kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye vekil tayin ettim” diyerek vekâlet verir.

Pratik hayatta, bir kimseye “kurban işimi hallet” denilmesi halinde, bu sözle, ona vekâlet verilmiş olur. O kimse de bir hayvan alıp kesebilir. Bu şekilde vekâlet vererek kurbanını kestiren kişi, kurban ibadetini yerine getirmiş olur.

Yine bir kimseye “benim için bir kurban al, kes” denilirse, ona kurbanlık bir hayvanı hem satın alma ve hem de kesme veya kestirmeye vekâlet verilmiş olur. Diğer yandan, vekâlet verme konusunda toplumda yaygın başka bazı örfi ifade ve uygulamalarla da vekâlet verilebilir. Bu durumda vekâletin çerçevesini, aksine bir açıklama olmadıkça, o konuda topluma yerleşmiş olan uygulama belirler.

KURBANINI BAŞKASINA KESTİRMENİN HÜKMÜ NEDİR

Kendi eliyle kesmesi de mendubtur. Yok, eğer kesmesini bilmiyorsa, kendisi hazır bulunur, kendisi kestiğinde hayvanın murdar olmaması için bir diğerine kesmeyi emreder.

KURBAN KESİMİNE ŞAHİT OLMANIN HÜKMÜ NEDİR

Kerhî, imrân bin Hüseyn'e isnadla şu hadisi rivayet etmiştir: Rasulullah Hz. Fatma'ya, “kalk kurban kesilirken hazır bulun. Zira senin kurbanından akan ilk damla senin işlemiş olduğun günahları setr eder” (yani affettirir). Ve de ki: Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbı olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur, böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. (En’am: 162-163)'de buyurmuştur

1- Kurbanı başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demek ve kalben de niyet etmek gerekir. Eğer kurbanı başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, başkasına kestirecekse, (Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim) der. Yahut kısaca, (Kurban işimi halletmek için seni umumi vekil ettim) demek de yetişir.

2- Bir kimse birine, (Kurban işimi hallet) dese, ona para vermese bile vekâlet vermiş olur. O kişi de bir hayvan alıp kesebilir.

3- Bir kimse, kendisine kurban kesmesi vacib olmasa da, vekil, vacib diye kesse, kurban yine nafile olarak sahih olur. Adak hayvanı, akika veya nafile kurban yanlışlıkla vacib diye kesilse mahzuru olmaz.

4- Kurban kesmeye vekil olan, sahibinden ayrıca izin almadıkça veya umumi vekil edilmedikçe, başkasını kendine vekil yapamaz. Umumi vekil ise başkasını, o da bir başkasını vekil yapabilir.

5- Vekâleten kurban kesene, kimi çok, kimi az para verebilir. Kimi de hiç para vermeden, (Bana da bir hisse verin) diyebilir. Vekil asıl gibidir. Vekil, vekâlet aldığı kimseler adına kurban keser veya kestirebilir. Daha sonra vekil, ondan para ister veya istemez. İki kurbana yetecek para veren için de, iki kurban alır veya ona iki hisse verir. Yahut iyisinden bir kurban alır, çünkü umumi vekil, tam yetkilidir.

6- Birden çok kişiye vekâlet vermek sahihtir. Bir işe vekil olan iki kişiden biri, tek başına yetkili olamaz. Ancak emaneti vermede, borcu ödemede, kurban kesme gibi işlerde, birisi tek başına yetkili olabilir, çünkü bu işlerde vekillerden birisinin, diğerinin görüşünü sormasına ihtiyacı yoktur. Bir kimse, kurbanını kesmek üzere dört kişiye vekâlet verse, bu vekillerden biri kesince, ötekilerin görüşünü almaya ihtiyaç yoktur. Kurban, dinimize uygun kesilmiş olur.

7- Bir kimsenin kendi hayvanını başkası adına kesmesinin caiz olması için, bu kimsenin, kendi hayvanını başkasına veya onun vekiline hediye etmesi, onların da teslim alması, sonra bunu vekil ederek geri verip kestirmeleri gerekir.

8- Başkasının hayvanını ondan habersiz, onun için kurban etmek caizdir.

9- Vekâlet almadan, hanımının adına vacib kurban kesen bir kimse, daha sonra hanımına anlatsa, o da razı olsa, kurban sahih olur.

10- Başkasının hayvanını, ondan izinsiz, kendi için kurban eden, sonra kıymetini öderse, caiz olur. Sahibi kıymetini kabul etmeyip, kesilmiş hayvanı alırsa, sahibi için kurban edilmiş olur.

11- Üzerinde birçok kimsenin vekaleti bulunan kimse, herhangi bir mazeretle bayramın üçüncü günü de kesememişse, Şafii’yi taklit edip dördüncü günü de kesebilir.

12- Kurbanda kanın akması yeter, etin dağıtılması şart değildir. Kan akıtılmakla vacib olan kurban kesilmiş olur. Eğer eti de uygun yerlere verilirse daha çok sevab olur. Etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere vermek veya hepsini evde bırakmak da caizdir.

13- Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez. Veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası fakire sadaka verilir.

Sual: Kurbanını hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse nasıl vekalet verir?

CEVAP

Kurbanını, bir hayır kurumuna hediye etmek isteyen kimse, kurban parasını, bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim demelidir. Vekalet, mektupla, faksla, e-maille veya telefonla da verilir. Kurban parası, önceden verilebildiği gibi, daha sonra da gönderilebilir. Vazifeli kimse, satın aldığı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Ancak böyle kesilen kurbanlar sahih olur

Kaynak: Dr. Recep Özdirek, Kurban İbadeti, Erkam Yayınları / dinimizislam.com / Diyanet İslam Ansiklopedisi /  diyanet.gov.tr / sorularlaislamiyet.com

SİZİN YORUMLARINIZ

Reklam

Namaz Vakitleri

Videoerk

videoerk

GAZETE SAYFALARI

Gazete Manşetleri

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Twitter

Puan Tablosu

Takımlar
O
P
 • 1
  Galatasaray
  11
  26
 • 2
  Medipol Başakşehir
  11
  23
 • 3
  Beşiktaş
  12
  22
 • 4
  Kayserispor
  11
  19
 • 5
  Demir Grup Sivasspor
  11
  19
 • 6
  Teleset Mob. Akhisarspor
  12
  18
 • 7
  Bursaspor
  11
  17
 • 8
  Fenerbahçe
  11
  17
 • 9
  Göztepe
  11
  17
 • 10
  Aytemiz Alanyaspor
  11
  14
 • 11
  Evkur Yeni Malatyaspor
  11
  14
 • 12
  Trabzonspor
  11
  13
 • 13
  Kasımpaşa
  11
  12
 • 14
  Antalyaspor
  11
  12
 • 15
  Atiker Konyaspor
  11
  10
 • 16
  Kardemir Karabükspor
  11
  8
 • 17
  Osmanlıspor FK
  11
  8
 • 18
  Gençlerbirliği
  11
  8

Facebookta Mahihaber

2017 Dini Günler

2017 Dini Günler

tesbihatlar

tesbihatlar